BLOG: Kako planirati proizvodnjo in prodajo brez pravih podatkov?

Ocene čez palec sicer do neke mere delujejo, nikakor pa niso dovolj, če želimo svojo proizvodnjo konstanto optimizirati in prodajno rasti. V tem primeru pomaga ustrezen monitoring.

 

Zares zanesljivi podatki so tisti, ki neodvisno od človeškega faktorja kažejo sliko dogajanja na delovnih centrih, posameznih strojih in napravah v realnem času. Le na tak način lahko proizvodna podjetja maksimalno izkoristijo svoje zmogljivosti.

Po drugi strani pa za maksimalno izkoriščenost in realizacijo plana ni dovolj, da se podjetja osredotočijo le na datume odpreme in pavšalne ocene trajanja delovnih nalogov.

Na robustnost plana v resnici najbolj vplivajo podatki o tehnoloških postopkih, ki so predvideni po delovnem nalogu. Zato je ključnega pomena, da proizvodna podjetja spremljajo proizvodnjo na način, da imajo v vsakem trenutku vpogled v delo delavca in v kateri fazi je delovni nalog.

 

Kako spremljanje proizvodnje vpliva na planiranje?

 

V praksi se pogosto dogaja, da plan proizvodnje precej striže v primerjavi z dejanskim stanjem.

Najpogostejši razlog je, da podjetje nima vpogleda v dejansko stanje proizvodnje. Kljub temu, da morda podjetje planira delovne naloge glede na tehnološke podatke in je plan na videz dobro postavljen, se pogosto zgodi, da je stanje v praksi drugačno.

Poglejmo si nekaj razlogov, zakaj v praksi prihaja do odstopanj:

 

1. Prepisovanje podatkov z delovnih listov v informacijski sistem

Zaradi dvojnega vnašanja podatkov planerji dobijo zastarele podatke, ki ne odražajo realnega stanja v proizvodnji. Tako se poveča tveganje za napačno planiranje aktivnosti v proizvodnji, do neskladij pa lahko pride tudi zaradi zatipkanih podatkov pri ročnem vnašanju v program.

2. Zastareli normativi za standardne izdelke

Vsi vemo, da se standardni izdelki sčasoma izdelujejo hitreje v primerjavi s prvotno postavljenimi normativi. Zelo pogosto pa normativov ne posodobimo pravočasno.

3. Zamude zaradi pomanjkanja normativov

Novi serijski izdelki se proizvajajo počasneje od predvidenega, zato prihaja do zamud. Najpogosteje se to dogaja, ker so normativi postavljeni izkustveno, zgolj po občutku, ali pa se pri ničti seriji ni merilo dejanskih časov posameznih operacij.

4. Prepozno do informacij

Informacije o zastojih v proizvodnji (okvare stroja, lom orodja, povečanje izmeta, pomanjkanje materiala ipd.) ne pridejo pravočasno do planske službe, da bi ustrezno ukrepala.

 

   

Verodostojni podatki so v praksi lahko le tisti, ki prihajajo neposredno iz delovnih centrov in posameznih strojev oziroma naprav in ne izhajajo le iz izkustva planerjev (ocene čez palec). 

 

Ob pomanjkljivem spremljanju nastrada prodaja

Če nam primanjkuje zanesljivih in ažurnih informacij o stanju v proizvodnji, to zmanjšuje učinkovitost drugih poslovnih procesov. Kako se to odraža v prodaji?

  • Če prodaja nima vpogleda v zasedenost proizvodnih kapacitet, kupcu ponudi nedosegljiv dobavni rok, kar lahko pomeni slabo voljo v proizvodnji.
  • Prodaja ne vidi prostih terminov v planu, ki bi jih lahko zapolnila z dodatnimi naročili s hitrim rokom dobave in posledično višjo ceno. Na ta način izgubimo priložnost za dodatni zaslužek.
  • Brez vpogleda v dejansko zasedenost proizvodnje lahko prodaja zavrne nova naročila, kljub temu da ima na voljo razpoložljive kapacitete. Spet: izguba zaslužka.
  • Če prodaja nima ažurnih informacij, stranke ne more pravočasno obvestiti, da ne bomo izpolnili obljubljenega dobavnega roka. Dolgoročno to pomeni izgubo kupca in dobrega imena.
  • Zaradi neodkritih zamud vodstvo ne more pravočasno ukrepati, zato se mora prodaja ukvarjati z gašenjem požarov, kar največkrat pomeni dodatne popuste, pogodbene kazni ali celo izgubo posla.


Pogoj za uspešno planiranje je ustrezno spremljanje proizvodnje

Pri planiranju proizvodnje vsa podjetja gledajo na to, da bi maksimalno izkoristila svoje zmogljivosti. Ob tem se zanašajo, da so podatki iz proizvodnje zanesljivi.

Verodostojni podatki pa so v praksi lahko le tisti, ki prihajajo neposredno iz delovnih centrov in posameznih strojev oziroma naprav; torej ne izhajajo le iz izkustva planerjev (ocene čez palec).

 

   

Z obvladovanjem tehnoloških postopkov navsezadnje prispevamo k izboljšanju kazalnika OEE in posledično k večji uspešnosti podjetja. 

 

Pri tem nam pomagajo informacijske rešitve za monitoring proizvodnje, ki omogočajo vnos podatkov o zaključenosti posameznih operacij neposredno na delovnem centru ali posameznem stroju; bodisi prek ročnega vnašanja ali pa prek samodejnega zajema s pomočjo vgrajenih senzorjev (IoT).

Na ta način se podatki samodejno prenesejo v plan in tako lahko planer v primeru anomalij še pravi čas ustrezno ukrepa. Obenem prejmejo verodostojne informacije tudi drugi v podjetju:

 

  • Vodstvo – podatki za pripravo vodstvenih poročil
  • Tehnologi – podatki o tehnologiji izvajanja normativov
  • Nabava – informacije o materialu (planiranje, dobavljivost …)
  • Prodaja – informacije o realizaciji naročil kupcev

 

Dejstvo je, da so podatki, pridobljeni z monitoringom proizvodnje, za podjetje visoka dodana vrednost. Omogočajo natančnejše planiranje same proizvodnje, po drugi strani pa prinašajo številne koristi tudi drugim poslovnim funkcijam.

Z obvladovanjem tehnoloških postopkov navsezadnje prispevamo k izboljšanju kazalnika OEE in posledično k večji uspešnosti podjetja. Nikakor pa ne gre prezreti vrednosti, ki ga podatki imajo za vodstvo in prodajo, kar pa le še govori v prid vpeljavi ustrezne programske rešitve v proizvodnjo.

 

 

    9 konkretnih koristi programske rešitve za monitoring proizvodnje

    

 

1. Planska služba lahko bolj kakovostno razporeja delovne naloge in posamezne operacije, če ima vpogled v dogajanje v proizvodnji v realnem času.

2. Z informacijami o realnem poteku dela lahko podjetje konstantno izboljšuje tehnološke postopke.

3. Podatke o realiziranem času in proizvedenih količinah samodejno preračunava glede na proizvodne normative, kar omogoča spremljanje kazalnikov uspešnosti proizvodnje.

4. Z realnimi podatki o uspešnosti posameznih zaposlenih se lažje organizira delo.

5. S transparentnimi podatki o opravljanem delu in izdelkih se poenostavi, pohitri in poveča natančnost sprotnih kalkulacij in pokalkulacij.

6. V primeru anomalij v proizvodnem procesu (zastoji, okvare na strojih, večji izmet …) se lahko pravočasno ukrepa.

7. Vodstvo lahko hitreje ukrepa v primeru zamud ali dodatnih last minute naročil (npr. uvede dodatno izmeno).

8. Prodaja ima transparenten vpogled v izvajanje naročil in razpoložljive kapacitete v proizvodnji, zato lahko kakovostno komunicira s kupci (obljublja realne dobavne roke, zapolni luknje v proizvodnji z dodatnimi naročili in posledično boljšimi cenami).

9. Transparentni in ažurni podatki iz proizvodnje prinašajo vrsto prednosti tudi za ostale funkcije v podjetju: delo s kadri, hiter in pregleden pretok informacij z ostalimi službami (prodajo, nabavo, logistiko …).

ERP sistem MIT omogoča učinkovit monitoring proizvodnje

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Visited 611 times, 1 visits today)