BLOG: “Česar se ne meri, ni mogoče izboljšati” pravi rek, kar pa še kako velja za proizvodnjo

V članku izveste:

 • Kakšna je razlika med proizvodnjo po občutku in tisto, ki sloni na dejanskih podatkih?

 • Ali veste, koliko lahko vaša proizvodnja še sprejme?

 • Zakaj sploh vlagati v informacijsko podporo, ko gre za spremljanje proizvodnje?

 • Kako konkretno real time podatki iz proizvodnje dvigujejo učinkovitost ostalih služb v podjetju?

 

Cilj vsakega proizvodnega podjetja je zagotavljanje visoke kakovosti, stroškovna učinkovitost in optimalen izkoristek razpoložljivih virov. Z natančnim spremljanjem proizvodnega procesa, kjer podatki prihajajo neposredno iz proizvodnje, ima podjetje zanesljivo osnovo tako za analizo uspešnosti preteklih projektov kot za nadaljnje odločanje. S popolno kontrolo nad procesi se podjetja lahko posvetijo nadgradnjam in izboljšavam, da ostajajo konkurenčna na hitro spreminjajočem se trgu.

 

Proizvodnja po občutku

Brez vpogleda v proizvodni proces zaposleni vodijo operacije »po občutku« ali drugače rečeno »na pamet«.

Če se proizvodnja spremlja izključno na tak način, torej izkustveno, je med pogostimi posledicami ta, da tehnologi za posamezne operacije določajo preveč časa, ker podjetja uporabljajo razmeroma velike varnostne faktorje. Tako že v osnovi naredijo bistveno manj, kot bi lahko. Po drugi strani nimajo takojšnjih informacij o napakah in zastojih, da bi lahko ukrepali in tako še vedno uresničili dobavni rok, kaj šele, da bi se nepravilnosti zanaliziralo in sprejelo ustrezne korektivne ukrepe – pri tehnologiji, organizaciji in kadrih.

 
   

Rezultat »proizvodnje po občutku« so višji stroški izdelave, zamude pri dogovorjenih rokih in slabša izkoriščenost materiala, strojev ter zaposlenih. 

 

Ob vsem naštetem pa so tu še pomanjkanje informacij, kdaj stroji potrebujejo vzdrževanje za optimalno delo glede na planirane naloge, in lahko hitro ugotovimo, da je spremljanje proizvodnje ena ključnih aktivnosti vsakega uspešnega proizvodnega podjetja.

 

Zakaj vlagati v informacijsko podporo za spremljanje proizvodnje?

Podjetja v praksi tako ali drugače že zbirajo podatke, vendar se še vedno pogosto dogaja, da jih zaposleni ročno prepisujejo in vnašajo v različne Excel tabele in druge preglednice, po možnosti v ločene programe.

Slaba stran tovrstnih metod je:

 • časovna neučinkovitost,
 • večja možnost napak zaradi prepisovanja in ročnega vnašanja,
 • nizka uporabna vrednost podatkov, saj se do njih dostopa prepozno (ko je operacija že zaključena). 

Vse našteto v končni fazi znižuje produktivnost proizvodnje in izkrivlja sliko dejanskega stanja in dogajanja.

 

Bistveno je, da se podatki zajemajo, ko je operacija še v teku

Optimizacija proizvodnje se začne pri zajemu podatkov, ki lahko poteka na dva načina.

 • Prvi je preko direktne povezave ERP sistema in strojev (IoT),
 • drugi pa preko vnosne maske na terminalu, ki je povezan z ERP sistemom.

V obeh primerih je bistveno to, da se podatke zajema, ko je operacija še v teku. Na ta način se dostopa do dejanske slike, kakšna je zasedenost delavcev, strojev, v kateri fazi je operacija, kakšne so možnosti za takojšnje ukrepanje ob pojavu nepravilnosti, ki bi utegnile zamakniti zastavljen terminski plan izvedbe.

 

   

“Stalno spremljamo zasedenost ključnih strojev in iz tega izhaja tudi načrtovanje, kdaj in če sploh lahko sprejmemo novo naročilo. Odločamo se na podlagi predvidenih izdelovalnih ur in že opravljenih ur v proizvodnji. S pomočjo programa vedno v realnem času vemo, koliko dela je še na obstoječih projektih oziroma naročilih in koliko je še prostih kapacitet.« Anže Mrak, KOV d. o. o.

 

Ob podpori ustrezne informacijske rešitve vodje in zaposleni prihranijo čas in kar je najpomembnejše, dostopajo do kakovostnih podatkov. Na osnovi tega lahko analizirajo in primerjajo rezultate preteklih operacij, kot tudi optimalno načrtujejo operacije, ki šele prihajajo. Vsi podatki pa so v sistemu, torej na enem mestu.

 

Analiza podatkov in optimizacija poslovnih procesov zahtevata preveč časa – tega pa v našem podjetju nimamo

Ravno v tem pogosto tiči razlog, zakaj nekatera manjša proizvodna podjetja še ne izkoriščajo prednosti digitalizacije in odlašajo z uvedbo programskih rešitev v svoje proizvodnje. Ne zavedajo pa se, koliko že izgubljajo vsak dan, ko operacije izvajajo brez ali s premalo informacijske podpore. 

 

7 takojšnjih koristi avtomatiziranega zajema podatkov v proizvodnji:

 • Učinkovito vodenje proizvodnih procesov, optimizacija strojev, naprav in dela zaposlenih, manjši oz. hitrejši odzivni čas v primeru nepravilnosti in odpravljanju le-teh
 • Real time spremljanje proizvodnih procesov: kakovost, v kateri fazi je proizvodni proces, obremenitev delavcev, strojev in stanje materiala
 • Nemoten pretok informacij: vidljivost podatkov vzdolž celotne dobavne verige (podatki o zalogah, dobavah, naročilih, odpremah)
 • Spremljanje kondicije strojev in naprav (posledično predikcija večjih obremenitev ali preprečevanje morebitnih okvar, ki bi podaljšale proizvodni čas)
 • Kazalnik OEE – spremljanje kazalnika optimalne izkoriščenosti razpoložljivih virov glede na planirane delovne naloge; enostavnejše planiranje vzdrževanja strojev, ko le-ti niso predvideni za delo glede na plan
 • Vitkejša proizvodnja – natančni podatki o pretočnih časih, izgubah, izmetu
 • Optimalna izkoriščenost človeških virov: spremljanje dela delavcev na dnevni, tedenski ali mesečni ravni, obremenjenost, zamude

 

   

»Vse temelji na podatkih. S sistemom ERP dobimo pregled nad stanjem v proizvodnji, vendar je res veliko možnosti, kaj spremljati. Mi smo izbrali tiste informacije, ki dajejo podlago za hitro odločanje. Tudi zato spremljamo zasedenost ključnih strojev, na katerih temelji osnova našega poslovanja.« Anže Mrak, KOV d. o. o.

 

11 »skritih« koristi: finančno težje merljive prednosti, a ključnega pomena za uspešno proizvodnjo:

 • Enostavnejše in preglednejše planiranje proizvodnih procesov, ker ima planer točno informacijo, kdaj se operacija predvidoma zaključi
 • Natančen vpogled v stanje dokončanosti za vsak izdelek, kot tudi v stanje celotnega naročila, ali pa celotnega delovnega naloga – predvsem je to pomembno za prodajne ekipe v primeru, ko se kupci zanimajo o terminu dostave ali montaže
 • V sistemu je vedno na voljo najnovejša verzija načrta. V primeru kakršnihkoli sprememb ali prilagoditev, ki se naknadno dodajajo na željo kupca oz. naročnika, je proizvodnja o tem takoj obveščena, zaposleni pa temu primerno prilagodijo delo in ni tveganja, da bi delali po »starem« načrtu in zato trošili čas.
 • Natančna vhodna kontrola sestavnih delov (takojšnja informacija, če so kosi poškodovani ali neprimerni, zatorej možnost takojšnjih menjav; hitrejša odprava napak in manj, predvsem pa krajše prekinitve proizvodnega procesa, ker se napaka oz. nepravilnost zazna že na začetku proizvodnega procesa in ne šele, ko je proces v teku)
 • Enostavnejša in hitrejša komunikacija med delavci in projektanti, saj so vse informacije vsem dostopne na enem mestu, v enem sistemu
 • Večja prilagodljivost kupcu, saj so spremembe oz. prilagoditve naročil možne dlje časa, odvijajo pa se z manj napora in z bistveno manjšo porabo časa
 • Projektant lahko na enostaven način dopolnjuje ali posodablja datoteke (načrte, slike) za določen delovni nalog, kot tudi dodaja opombe ali posebnosti
 • Z urejenim skladiščenjem sestavnih delov ni iskanja ali prelaganja kosov po delavnici, ki bi za delavce pomenili dodatne fizične obremenitve in možnost poškodb ali loma; tudi sicer dober pregled nad celotnim skladiščem, kjer izdelki čakajo na odpremo
 • Natančna analiza – koliko časa je bilo porabljenega za določeno operacijo kot tudi za celotno naročilo
 • Varna hramba dokumentacije v sistemu (ni nevarnosti, da bi se uničila dokumentacija oz. je zmanjšana na najnižjo možno raven ali celo izničena)
 • Prihranek papirja in tiskanja obrazcev za ročno vpisovanje podatkov s strojev

 

Podatki iz spremljanja proizvodnje dvigujejo učinkovitost drugih oddelkov v podjetju. Katerih konkretno in kako?

Informacije neposredno iz proizvodnje imajo visoko uporabno vrednost tudi za druge oddelke v podjetju, kot so nabava, prodaja, finance in računovodstvo, vzdrževanje in kadrovska služba.

 

Procesno vodenje in optimizacija

Podatki iz spremljanja proizvodnje so močno in kakovostno orodje za zmanjševanje odpadnih kosov in zamud, vplivajo na ohranjanje kakovosti, ustrezno načrtovanje materiala in nudijo jasen vpogled na tista mesta, kjer so možne dodatne izboljšave.

 

Avtomatiziran zajem podatkov za boljšo učinkovitost virov

V trenutnih dinamičnih razmerah na trgu – pomanjkanje surovin, kadrovski primanjkljaji in visoke cene energentov, če omenimo le nekatere, lahko podjetje s pomočjo digitaliziranega zbiranja podatkov iz proizvodnje uspešno odgovori na vprašanja, kako razporediti delo, katere projekte oz. naročila sprejeti, kam jih časovno umestiti ter kako jih cenovno ovrednotiti. Na ta način lahko podjetje stremi k stroškovni učinkovitosti in optimalni izrabi razpoložljivih virov (materiala, delavcev in strojev).

 

Agilna organizacija za učinkovit supply chain management

Podatki, kako uspešna je proizvodnja, so ključni za optimalno upravljanje dobavnih verig, vse od nabave do prodaje. Na osnovi zanesljivih predvsem pa real time podatkov, so podjetja prilagodljiva in se hitro odločajo, kako postopati v primeru sprememb v ceni, težav z dobavitelji ali dobavnimi roki.

 

Obračun proizvodnje in ocena uspešnosti

V okviru spremljanja proizvodnje pri izvedbi delovnega naloga se zajemajo dejanski podatki o količini in vrsti proizvedenih izdelkov, porabljenih materialov in polizdelkov ter se beležijo podatki o neposrednem delu po delovnih operacijah. Tako so zagotovljene informacije za obračun proizvodnje in primerjava s predkalkulacijo, s čimer se ugotovi uspešnost proizvodnje, kar je lahko osnova za nadaljnje prodajne in proizvodne odločitve. Ustrezna informacijska podpora je še posebej priporočljiva v proizvodnjah z velikim številom različnih izdelkov in kjer velikost serije pomembno vpliva na lastno ceno.

 

Učinkovito upravljanje s človeškimi viri

Z zanesljivimi podatki iz proizvodnje imajo podjetja vpogled, koliko delavcev potrebujejo kje in kdaj glede na planirane delovne naloge. Toliko bolj, če upoštevamo kadrovska nihanja – velika fluktuacija, splošno pomanjkanje kadra na trgu, neenakomeren obseg dela (večanje ali manjšanje naročil, projektov) ali problematiko sezonskega dela.

 

Spremljanje proizvodnje je nepogrešljivo ne glede na velikost podjetja ali panogo

Podjetja, ki ne spremljajo proizvodnje, tvegajo slabše poslovne odločitve, saj imajo zaradi nepopolnih ali napačnih informacij (stanje naročil, zaloge materiala ipd.) ukrivljeno sliko poslovanja.

Proizvodnja je večplasten proces, pri katerem že najmanjša izboljšava lahko na letni ravni pomeni občutno povečanje dobička oz. velik prihranek. Ali povedano drugače, odstopanja oz. nepravilnosti, ki se v fazah procesa lahko kažejo v neustreznem delovanju, izgubah materiala, dobička, zamudah ali celo poškodbah pri delu. Zato je pomembno, da podjetja merijo učinkovitost in jo nenehno izboljšujejo.

Spremljanje proizvodnje je torej nepogrešljivo ne glede na velikost podjetja ali panogo. Digitalizacija vse skupaj le še pospešuje, kar zahteva optimizacijo in informacijsko obvladovanje prav vseh procesov, ki so povezani z zagotavljanjem oskrbe kupca v pravem času, ob ustrezni kakovosti in ceni.

 

(Visited 348 times, 1 visits today)