BLOG: Kako vodja proizvodnje vpliva na kakovost, produktivnost in konkurenčnost podjetja

V članku izveste:

 • Zakaj je nujno, da vodja razume pomen avtomatizacije, analitike in umetne inteligence?

 • Na kakšen način sta z njim povezani kakovost izdelkov in zadovoljstvo kupcev?

 • Katere lastnosti in kompetence iskati pri zaposlovanju?

 • Kako se učinkovit vodja sooča z izzivi in trendi proizvodnje?

 

Uporaba sodobnih tehnologij v proizvodnji ni več izbira, temveč osnova. Sočasno velik izziv predstavlja vse večja kompleksnost in specializiranost proizvodnih procesov. Hitre spremembe pa zahtevajo stalno prilagajanje in vlaganje v razvoj. Kako se učinkovit vodja proizvodnje sooča z izzivi in katera znanja so nepogrešljiva?

 

Seznam želenih kompetenc vodje proizvodnje se razlikuje glede na velikost podjetja, kompleksnost proizvodnje in panogo. Vendar pa je kljub temu mogoče povzeti nekaj splošnih, ne glede na branžo ali specifiko podjetja.

Vodja proizvodnje je ena od ključnih oseb v proizvodnem podjetju, odgovorna za načrtovanje, izvajanje in nadzor proizvodnih procesov ter usklajevanje potreb proizvodnje s poslovanjem podjetja. Skrbi tudi za upravljanje kakovosti, optimizacijo delovnih postopkov, učinkovito rabo surovin, varnost ter zadovoljstvo zaposlenih.

Za doseganje ciljev proizvodnje se usklajuje z ostalimi oddelki – prodajo, nabavo in razvojem, zato mora biti prilagodljiv in sposoben timskega dela.

Kako je s tem v praksi, smo povprašali v proizvodnem podjetju Narayan d.o.o., kjer so med ključnimi kompetencami izpostavili še ustrezno vertikalno in horizontalno komunikacijo, gospodarnost, organiziranost, odgovornost, hitro odzivnost ter sposobnost motiviranja zaposlenih.

 

Zakaj je nujno, da vodja razume pomen avtomatizacije, analitike in umetne inteligence?

Razumevanje osnovnih principov sodobne tehnologije in njenega potenciala je v proizvodnji ključno za učinkovito vodenje.

V podjetju, ki že ima digitalizirane osnovne procese, se od vodje pričakuje:

 1. ustrezno razumevanje informacijskih tehnologij za zagotavljanje stabilnosti, varnosti in sistemov za upravljanje proizvodnje (MES), podatkovnih baz, varnostnih protokolov in podobno,
 2. razumevanje sodobnih tehnologij (avtomatizacija, robotika, internet stvari (IoT),
 3. analitično znanje,
 4. poznavanje orodij umetne inteligence (AI).

 

Z analitičnimi kompetencami vodja ustrezno upravlja s podatki za učinkovito sprejemanje odločitev, razumevanje avtomatiziranih sistemov in drugih naprednih tehnologij za zagotavljanje ustrezne stopnje avtomatizacije procesov.

V primeru podjetij, ki digitalizacijo šele uvajajo v svoje procese, se od vodje pričakuje:

 1. razumevanje sodobnih digitalnih rešitev,
 2. znanje in izkušnje za uspešno implementacijo novih rešitev v obstoječe procese v podjetju,
 3. znanje za uspešen prehod na nove sisteme,
 4. ustrezno usposabljanje zaposlenih za delo z novimi tehnologijami.

 

Kako sta z vodjo proizvodnje povezani kakovost izdelkov in zadovoljstvo kupcev?

Vodja vpliva neposredno na kakovost izdelkov prek postopkov nadzora kakovsti. Na podlagi podatkov identificira vzroke za morebitna odstopanja ter izvaja korektivne ukrepe za izboljšanje izdelkov, kar v praksi pomeni manj reklamacij in večje zadovoljstvo strank.

 

   

»Z dobro organizacijo imamo boljšo in hitrejšo realizacijo izdobave proizvodov, optimiziramo postopke dela, zmanjšamo stroške dela, izmeta, zastojev, kar posledično v praksi pomeni nižjo proizvodno ceno izdelka in večji RVC.« Hermina Šantej, vodja proizvodnje, Narayan. 

 

Na produktivnost podjetja pa vodja neposredno vpliva z učinkovitim upravljanjem proizvodnih procesov. Na podlagi spremljanja ključnih kazalnikov dosega optimalen izkoristek strojev in zaposlenih ter uvaja potrebne ukrepe za zmanjšanje izgub, časa in stroškov proizvodnje.

»Za vodjo je izrednega pomena, da ima razvite sposobnosti mikro planiranja proizvodnje po linijah glede na naročila, saj se na ta način izognemo zastojem oz. jih zmanjšamo, kot posledica menjav orodja, čiščenja in podobno, tudi do 30 %,« pravi Hermina Šantej, vodja proizvodnje v podjetju Narayan.

 

Zaposliti zunanjega kandidata ali usposobiti notranji talent?

Na vprašanje, kateri pristop ubrati, ni enoznačnega odgovora, odvisen pa je od specifike in kulture podjetja, panoge ter konkretnih okoliščin. Tako ena kot druga opcija imata svoje prednosti in slabosti.

Zunanji vodja proizvodnje lahko v podjetje prinese sveže perspektive, nove ideje in širok nabor izkušenj iz drugih organizacij in industrij, medtem ko imajo obstoječi zaposleni že osnovno poznavanje delovanja podjetja, njegovih vrednot, kulture in procesov, kar omogoča hitrejšo integracijo in prilagajanje novim odgovornostim.

Zunanji kandidati lahko že imajo specializirano znanje, strokovne veščine ter bogate izkušnje v vodenju proizvodnje, ki jih lahko takoj uporabijo v praksi. Po drugi strani pa interni kandidati poznajo proizvodne procese, izzive in specifike podjetja, imajo že razvito mrežo sodelavcev, kar olajša komunikacijo in sodelovanje.

Če zunanja oseba s seboj prinese mrežo strokovnjakov in poslovnih stikov, ki lahko koristijo podjetju pri sodelovanju in izmenjavi znanja, pa usposabljanje internega kandidata omogoča razvoj zaposlenega, spodbuja motivacijo in lojalnost ter krepi interno promocijo in napredovanje znotraj podjetja.

 

Vodstvene kompetence so enako pomembne kot tehnično znanje

Oseba, ki ima poleg širokega strokovnega znanja dobro razvite vodstvene kompetence, lahko z ustrezno komunikacijo, motivacijo in vodenjem vzpostavlja pozitivno delovno okolje, spodbuja timsko delo in kreativnost zaposlenih, tako da:

 

 1. jasno komunicira pričakovanja,
 2. ustrezno razporeja delovne naloge,
 3. spodbuja tako osebni kot karierni razvoj,
 4. ustvarja priložnosti za izobraževanje.

 

Tako se zaposleni počutijo vredne in motivirane, povečata se njihova učinkovitost in kakovost dela, manj je napak in ne nazadnje odsotnosti.

 

Kako se učinkovit vodja sooča z izzivi in trendi proizvodnje?

Vse večja kompleksnost in specializiranost proizvodnih procesov zahtevata stalno prilagajanje in uvajanje novih tehnologij. Vse več je namreč povpraševanja po prilagojenih izdelkih, ki zahtevajo hitre spremembe v proizvodnem procesu.

 

   

Digitalizacija proizvodnje ni več izbira, temveč osnova, saj omogoča optimizacijo in avtomatizacijo procesov ter boljše izkoriščanje podatkov za večjo učinkovitost. 

 

Globalna konkurenca narekuje, da se podjetja prilagajajo tržnim zahtevam, konkurenčnim cenam in hitremu razvoju novih izdelkov. Pomemben vidik pri tem pa je tudi zagotavljanje trajnostne proizvodnje – zmanjšanje vpliva na okolje, uporabo obnovljivih virov ter recikliranje in zmanjšanje odpadkov.

 

 

(Visited 289 times, 1 visits today)